ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ျမင့္မိုရ္လြင္ ယူနီေဖာင္းဝတ္မ်ိဳးစံု ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု

လူႀကီးမင္းတို႔၏ တူညီဝတ္စံုမ်ားအတြက္ ျမင့္မိုရ္လြင္ ယူနီေဖာင္းမ်ိဳးစံု ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု မွ -

  • တံဆိပ္႐ိုက္ / ေဆး႐ိုက္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
  • ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပန္း (Logo) ထိုးေပးျခင္း
  • အသားတံဆိပ္ (Logo) ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
  • တူညီဦးထုပ္မ်ားေပၚတြင္ တံဆိပ္ထိုးေပးျခင္း
  • တူညီဝတ္စံုမ်ားကို သပ္ရပ္စြာ ထုတ္ပိုးၿပီး Name Label တပ္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
  • တူညီဝတ္စံုမ်ားအေပၚ Body Fit ျပဳလုပ္ေပးျခင္း အစရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း လူႀကီးမင္းတို႔စိတ္ႀကိဳက္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ထုတ္ကုန္မ်ား

ရရွိႏိုင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား

ျမင့္မိုရ္လြင္ ယူနီေဖာင္းဝတ္မ်ိဳးစံု ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု မွ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား